ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. İşbu Son Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Cevizlik Mahallesi Mor Sümbül Sokak No:25  İstanbul adresinde mukim A Kadro Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi. (“A KADRO”) ile A Kadro Kullanıcısı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir. Sözleşmede A KADRO ve Kullanıcı tek başına “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

1.2. İşbu sözleşme, Kullanıcı’nın www.akadroyayinlari.com sitesinde (“A Kadro”) işbu Sözleşmeyi okuduğunu ve kabul ettiğini belirten kısmı elektronik olarak işaretlemesi ile kurulmuştur. 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu Kullanıcının A KADRO’ya ödeyeceği lisans bedeli karşılığında yararlanmak istediği kitap, dergi, e-kitap, e-dergi, elektronik çizgi roman ve diğer ürünler için www.akadroyayinlari.com sitesini kullanmasına ilişkin tarafların hak ve borçlarının düzenlenmesidir.

2.2. İşbu Sözleşme, A KADRO tarafından muhafaza edilecek olup, Kullanıcı tarafından her zaman A Kadro web sitesinden veya uygulamasından veya Üyelik Sözleşmesi linkinden ulaşılabilir olacaktır. A KADRO, Sözleşme’nin kurulmasını takiben Sözleşme hüküm ve koşullarını elektronik posta yoluyla Kullanıcı’ya iletilecektir.  

3. KULLANICININ HAK VE BORÇLARI

3.1. Kullanıcı’nın A Kadro’dan edinmiş olduğu içerik, görüntü ve diğer ürünlerin tamamı Kullanıcı’nın şahsi kullanımı içindir. Kullanıcı söz konusu içerik, görüntü ve diğer ürünleri herhangi bir ticari amaçla kullanamaz, bu içeriklerin kullanımından herhangi bir suretle gelir veya kazanç elde edemez.

3.2. Kullanıcı’ya işbu Sözleşme çerçevesinde verilen haklar Kullanıcı’nın şahsına aittir. Kullanıcı Sözleşme’den doğan haklarını A KADRO’nın yazılı izni olmaksızın münferiden yahut bir bütün olarak üçüncü bir kişiye devredemez, kiralayamaz veya sair suretle üçüncü kişinin kullanımına sunamaz. 

3.3. Kullanıcı, A Kadro’yı hukuka uygun şekilde kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın A Kadro’yı kullanarak veya A Kadro vasıtasıyla hukuki, adli veya cezai sorumluluğunu gerektiren bir işlem yapması veya üçüncü kişilerin böyle bir fiili yapmasına herhangi bir suretle yardımcı olması halinde A KADRO işbu sözleşmeyi derhal ve tüm hakları saklı olmak üzere feshedebilir.

3.4. Kullanıcı işbu sözleşme ile kendisine yalnızca basit ve münhasır olmayan bir kullanım lisansı tanındığını ve başkaca hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahipliği bahşedilmediğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’ya tanınan basit ve münhasır olmayan kullanma lisansı Kullanıcı’ya yalnızca işbu sözleşmede ve A Kadro’da yer verilen diğer metinlerde belirtilen ölçüde kitap, e-kitap, e-dergi ve/veya elektronik çizgi roman ve diğer ürünlere erişme, bu ürünleri görüntüleme ve kullanma hakkı verir. Söz konusu kullanım hakkı, ürünün okunması veya görsel olarak incelenmesiyle, sesli yayınlarda ise ayrıca dinlenmesiyle sınırlıdır. 

3.5. Kullanıcı A Kadro’da yer alan kitap, e-kitap, e-dergi ve/veya elektronik çizgi roman ve diğer ürün ve içeriklerin fikri ve sinai mülkiyet haklarının Eser Sahipleri, Eser Sahiplerinin hak tanıdığı üçüncü kişiler, yayınevleri, A KADRO, A KADRO’nın içerik ve ortam sağlayıcılarının (“Hak Sahibi”) aralarında bulunduğu üçüncü kişilere ait olduğunu bildiğini kabul eder ve A Kadro içeriklerini bu çerçevede kullanmayı taahhüt eder. 

3.6. Kullanıcı A KADRO’dan edindiği içerikleri işbu Sözleşme’de öngörülen haklar ve borçlar çerçevesinde, içerik üzerindeki Hak Sahibi’nin izin verdiği sayı ve türde cihaza indirebilir ve/veya bu sayı ve türde cihazlarda içerikleri kullanabilir. 

3.7. Kullanıcı A Kadro vasıtasıyla edindiği içerik, görüntü ve diğer ürünleri hiçbir suretle, doğrudan veya dolaylı olarak başka kişilerin kullanımına sunamaz. Kullanıcı A Kadro’dan edindiği içerik, görüntü ve diğer ürünleri kamuya açık alanlarda yayınlayamaz, izletemez, dinletemez veya okuyamaz.

3.8. Kullanıcı’nın A Kadro’dan edindiği içerik, görüntü ve diğer ürünlerin fikri hakları üzerinde tasarruf etme hakkı Hak Sahipleri’ne aittir, söz konusu içerikler yalnızca görsel olarak Kullanıcı’nın bilgisine sunulmaktadır. Kullanıcı söz konusu içerik, görüntü ve diğer ürünleri kopyalayamaz, çoğaltamaz, satamaz, değiştiremez, herhangi bir suretle yayınlayamaz, iletemez, dağıtamaz, eser üzerindeki Hak Sahiplerinin telif haklarını belirten işaret ve markaları kaldıramaz veya gizleyemez, türev veya işleme eserler yaratamaz, uyarlayamaz, çeviremez, içerikler üzerinde ters mühendislik yapamaz veya sair şekilde Eser Sahibinin ve/veya Eserin Yayıncısının haklarını ihlal edemez veya bu fiillerin üçüncü bir kişi tarafından yapılmasına yardımcı olamaz.

3.9. A Kadro’nın kullanılması için gerekli olan teknik özelliklere A Kadro sitesinde ve mobil uygulamasında yer verilmiştir. A Kadro kullanımı için gerekli bilgisayar ve iletişim donanımları ile sair teknik yeterliliklerin temin edilmesi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı’nın donanım uyuşmazlığı problemi yaşaması veya A Kadro için gerekli teknik özelliklerin Kullanıcı tarafından temin edilmemiş olması sebebiyle ortaya çıkan zararlar sebebiyle A KADRO’nın sorumluluğuna başvurulamaz. Kullanıcının bu tür fiillerinden dolayı üçüncü kişiler nezdinde doğan zararların tazmini sorumluluğu münhasıran Kullanıcı’ya aittir ve açılabilecek her türlü hukuki, adli, cezai dava ve takiplerden yalnızca Kullanıcı sorumlu olacaktır.

3.10. Kullanıcı üçüncü kişilerin A Kadro veya diğer A KADRO hizmetlerine erişimine herhangi bir surette engel olmayacağını, A Kadro’yı üçüncü kişilerin bilgisayarlarına, donanımlarına veya ağlarına zarar verecek şekilde kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı A KADRO’nın veya onun içerik veya ortam tedarikçilerinin hizmetlerine, sitelerine, yazılımlarına, verilerine erişim engelleyecek veya sair surette zarar verecek herhangi bir işlem yapamaz. Kullanıcı işbu maddeye aykırı davranışları sebebiyle A KADRO veya üçüncü kişiler nezdinde doğan zararları karşılamayı taahhüt eder.

4. A KADRO’NUN HAK VE BORÇLARI

4.1. A KADRO her zaman tek taraflı ve herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın A Kadro’da yer alan içerik, görüntü ve ürünler üzerinde değişiklikler yapabilir, bunları A Kadro’dan tamamen kaldırabilir, özelliklerini ve platformlarını değiştirebilir. Kullanıcı A Kadro’da yer alan içerik, görüntü ve ürünler üzerinde yapılan değişiklikler sebebiyle A KADRO’nın sorumluluğuna başvuramaz.

4.2. A KADRO, bu sözleşmenin öngördüğü hallerde veya teknik zorunluluklardan dolayı her zaman tek taraflı olarak ve herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın Kullanıcı’nın A Kadro’ya erişimini devamlı veya geçici olarak durdurabilir veya sınırlayabilir. Bu durumdan dolayı Kullanıcı A KADRO’nın sorumluluğuna başvuramaz. A KADRO uzun zamandır kullanılmadığını tespit ettiği hesapları herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı olarak kapatabilir. A KADRO’nın Kullanıcı’nın hesabını işbu Sözleşmeye aykırı şekilde kullanıldığını tespit etmesi halinde işbu Sözleşmeyi feshederek, Kullanıcının hesabına erişimini sınırlama veya tamamen engelleme hakkı saklıdır. 

4.3. A Kadro’da yer alan reklam ve sair tanıtımlar üzerinde tasarruf etme hakkı münhasıran A KADRO’ya ve A KADRO’nın yetki verdiği kuruluşlara aittir.

4.4. A KADRO herhangi bir bildirimde bulunmak zorunda olmaksızın ve tek taraflı olarak Kullanıcı tarafından kullanım hakkı ücretsiz olarak elde edilmiş A Kadro erişimini sonradan ücretli hale getirebilir. Bu durumda Kullanıcının A Kadro’yı kullanmaya devam etmesi kullanım hakkı bedelini ödemesine bağlı olacaktır. 

4.5. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi, ifası veya Kullanıcı’nın A Kadro’yı kullanımı sırasında Kullanıcı’nın A KADRO tarafından edinilen kişisel verileri işbu sözleşmenin 6. Maddesi, A Kadro Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde A KADRO tarafından korunacaktır.  

5. SORUMLULUK

5.1. A KADROA Kadro web sitesi ve mobil uygulamasının kullanılması sırasında ve Kullananın A Kadro içerik ve ürünlerinden yararlanması sırasında ortaya çıkabilecek sorun ve zararlardan sorumlu değildir.

5.2. A KADRO, A Kadro web sitesinin ve uygulamasının kesintisiz olarak hizmet vereceğini, hatasız olduğunu/olacağını, belirli seviyede bir performans göstereceğini, web sitesi veya uygulamanın kullanılmasıyla belli sonuçların elde edileceğini veya Kullanıcının kullanım amacına uygun olacağını garanti etmemektedir. A KADROA Kadro’da yer alan herhangi bir içerik veya bilginin bilimsel doğruluğunu garanti etmemektedir. 

5.3. A Kadro içerikleri sebebiyle veya bunların kullanımı sırasında Kullanıcı ve/veya Kullanıcı’nın kullandığı cihaz ve/veya donanım ve/veya uygulamalardan kaynaklı olarak Kullanıcı’nın bilgisayarlarında, yazılım, donanım ve ağlarında ortaya çıkabilecek hasarlardan, veri kayıplarından ve sair zararlardan A KADRO sorumlu değildir. Kullanıcı bu maddede belirtilen durumlardan birinin gerçekleşmiş olmasından kaynaklı zararlarının tazmini için A KADRO’nın sorumluluğuna başvuramaz.

5.4. A Kadro’nın veya içerdiği içerik, görüntü ve ürünlerin Kullanıcı tarafından kullanılmasından kaynaklı Hak Sahiplerinin telif ve mülkiyet haklarının ihlal edilmesinden ve bu ihlallerden doğan zararlardan A KADRO sorumlu değildir. 

5.5. A KADRO, A Kadro’nın ürün, fiyat ve özellik güncellemeleri sırasında meydana gelen teknik nedenlere dayalı hatalardan sorumlu değildir. A KADRO, A Kadro’nın versiyon güncellemeleri sebebiyle Kullanıcı nezdinde ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan sorumlu değildir. 

5.6. A Kadro’nın Kullanıcı tarafından hukuka aykırı şekilde veya hukuka aykırı herhangi bir amaçla kullanılması ve bu sebeple üçüncü kişiler veya kamu nezdinde ortaya çıkabilecek doğrudan, dolaylı veya yansıma zararlardan A KADRO sorumlu değildir.

5.7. İşbu Sözleşme ile Kullanıcı’nın sorumluluğunda olduğu belirlenen hususlardan dolayı A KADRO’nın herhangi bir suretle zarar tazmin etmesi, davaya taraf olması veya sair suretle zarara uğraması halinde Kullanıcı A KADRO’nın zararlarını tazmin edecektir. 

5.8. www.akadroyayinlari.com ’da üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin A KADRO hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. A KADRO üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.9. İşbu Sözleşmeye göre A KADRO’nın sorumluluğunun sınırlandığı hususlar da dahil olmak üzere A KADRO’nın A Kadro’ya ilişkin olarak sorumlu tutulduğu durumlarda A KADRO’nın üçüncü kişilere ve Kullanıcı’ya olan sorumluluğu Kullanıcı tarafından A KADRO’ya ödenen lisans bedeli ile sınırlıdır.  

6. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6.1. Kullanıcı, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’ni okuduğunu ve belirtilen kapsam ve koşullarda kişisel verilerinin işlenme sürecine dair hak ve koşullar hakkında bilgilendirildiğini ve bunları kabul ettiğini beyan eder.

6.2. A Kadro Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi işbu Sözleşmenin bir parçası sayılır. Kullanıcı, A Kadro Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’ne www.akadroyayinlari.com linkinden ulaşabilir ve burada sayılan haklardan yararlanabilir. A KADRO, A Kadro Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde, Kullanıcının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan hakları saklı kalmak kaydı ile dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklikler yapabilir. 

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

7.1. A KADRO’nın Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde tek taraflı olarak değişiklik yapması mümkündür. Söz konusu değişiklikler ile ilgili Kullanıcı’ya A Kadro web sitesinde/uygulamasında bilgilendirme yapılacak ayrıca A KADRO tarafından bilgilendirme gönderilecektir. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde yapılan değişiklikler Kullanıcı’ya değişiklikler hakkında gerekli yasal bilgilendirme yapılıp Kullanıcı söz konusu değişikliklere elektronik ortamda onay verdikten sonra hüküm doğuracaktır. A Kadro söz konusu değişikliklere Kullanıcı tarafından itiraz edilmesi halinde Kullanıcı’nın A Kadro’ya erişimini tamamen veya kısmen engelleyebilir veya sınırlandırabilir yahut sözleşmeyi feshedebilir.

8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

8.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından sözleşmeye elektronik olarak onay verildiği anda belirsiz süreli bir sözleşme olarak kurulmuştur.

9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

9.1. İşbu Sözleşme Taraflarca herhangi bir sebep gösterilmek zorunda olmaksızın ve tazminat sorumluluğu doğmaksızın 15 (on beş) gün önceden yapılacak bir bildirimle her zaman feshedilebilir. Kullanıcı A Kadro web sitesinde (www.akadroyayinlari.com ) ve mobil uygulamasında yer alan talimatları izleyerek Sözleşme’yi feshedebilir. A KADRO işbu sözleşmeyi Kullanıcıya elektronik posta yolu ile yolu ile bilgilendirme yapmak suretiyle feshedebilir.”. Tarafların, Sözleşme’nin sona ermesinden önce doğan hakları saklıdır. 

9.2. Kullanıcı’nın A Kadro’yı hukuka aykırı şekilde ve/veya hukuka aykırı amaçlarla kullanıldığının tespit edilmesi halinde A KADRO’nın Kullanıcının hesabına erişimini derhal engelleme veya sınırlandırma ve işbu Sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcıya işbu Sözleşme ile tanınan lisans hakkını önceden haber vermeksizin iptal etme ve varsa zararlarının tazminini Kullanıcıdan talep etme hakkı saklıdır. Sözleşme’nin bu sebeple veya başka bir haklı nedenle feshedilmesi halinde Tarafların tazminat talep etme hakları saklıdır.  

9.3. Doğal afet, savaş, deprem, sel, yangın, grev, altyapı ve internet arızaları ve çalışmaları, elektrik kesintisi gibi mücbir sebep hallerinde tarafların edimlerini ifa edememesi yahut geç veya eksik ifa etmesi hallerinde tazminat talebinde bulunulamaz ve bu haller makul bir süreyi geçmedikçe işbu Sözleşmenin 9.1. maddesi kapsamında bir haklı sebep sayılmaz.  

9.4. Kullanıcı işbu Sözleşmenin sona ermesi üzerine A KADRO tarafından talep edilmesi halinde A Kadro vasıtası ile elde ettiği her türlü içerik görüntü ve sair ürünü imha etmeyi ve kullandığı tüm cihazlardan ve depolama aygıtlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10. ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLEME

Kullanıcı, beyan ettiği iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması veya iletişim bilgilerinde herhangi bir güncelleme halinde A Kadro web sitesinden veya uygulamasından kullanıcı hesabına erişerek ilgili düzenlemeleri gerçekleştirebilir.

11. GİZLİLİK

Kullanıcı’nın işbu Sözleşmenin akdedilmesi veya ifası sırasında A Kadro’nın kullanım amaçları dahilinde veya dışında olan herhangi bir hak sahibine ilişkin gizli bir bilgiyi edinmesi halinde bu gizli bilgiyi hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmamayı ve ifşa etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. EHLİYET

Tam ehliyetli olmayan kişiler işbu Sözleşme’nin Tarafı olamaz.

13. TARAFLAR

A KADRO ve A Kadro’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

14. DEVİR ve BORCUN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İFASI

14.1.Kullanıcı işbu Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü bir kişiye devredemez. 

14.2. A KADRO tercihine göre, bu sözleşmeden doğan borçlarının üçüncü kişilerce yerine getirilmesini sağlayabilir. 

15.GEÇERLİLİK

15.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz sayılması Sözleşme’nin diğer hükümlerine halel getirmeyecek ve Sözleşme, kalan hükümleriyle yürürlükte kalacaktır. 

15.2. İşbu Sözleşmede açıkça belirtilen durumlar hariç olmak üzere, Taraflardan birinin veya her ikisinin işbu Sözleşme’den doğan bir hakkını kullanmaması veya ertelemesi yahut karşı tarafın Sözleşme’yi ihlal etmesine göz yumması veya bir hükmünü değişik şekilde uygulaması, Tarafların işbu Sözleşmeden doğan haklarından feragat ettiği veya talepte bulunamayacağı, bu hükmün kaldırıldığı veya değiştirildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. 

 

A Kadro Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi